This one is a good laugh!!!!!!!

A.GYeh Biwiyan apne pati ko “A.G.” kyon kehti hain?

Kyonki Biwiyan Sanskari hoti hain;

aur sabke saamne “Abey Gadhe” nahin keh sakti.

Isliye, short form main bulati hain “A.G.”.

Yeh Biwiyan apne pati ko “A.G.” kyon kehti hain?

Kyonki Biwiyan Sanskari hoti hain;  aur sabke saamne “Abey Gadhe” nahin keh sakti. Isliye, short form main bulati hain “A.G.”.

Forward it...

Leave a Reply